Announcement (English)

In order to help Vietnamese families of the Virginia, Maryland, and DC area, who are in economic hardship because of the COVID-19 (originated from Wuhan, China) virus, Kimmy Duong Foundation, with the cooperation of the following organizations: Nha Viet Nam, VATV, VietDC Radio, Dai Phat Thanh Tieng Noi Viet Nam Hai Ngoai, and Hoa Thinh Don Viet Bao, will provide the following aid:

- The maximum number of families who will get financial help : 50 families (all qualified applications are first come first served)

- The amount of aid for each family : $1,000

- The following conditions apply:

 1. Heads of household who earn minimum wage and who are being unemployed because of the COVID 19 virus
 2. Residing and working in the Virginia, Maryland and DC area

- To apply for aid, please provide the following:

 • A letter showing current family situation and the number of family member(s), the number of minor children (below 18 years old) who are living with the family
 • Latest paystub showing minimum wage
 • Proof of joblessness due to the state directives in order to combat the COVID-19 (originated from Wuhan, China) virus
 • 2 referral letters describing the family situation with the names of the persons who write the letters, along with their addresses, emails, and phone numbers

- How to send the application

 • Apply below by following this page.
 • OR email to kimmy.duong@thekimmyduongfoundation.org
 • Or mail (via post office) to:
  VATV
  Attn: Victims of COVID-19 Virus
  6329 Arlington Blvd, Unit B
  Falls Church, VA 22044
 • Last day to send applications : 04/10/20

    (if sent by mail, it will be based on the date of the post office stamp)

- For more information, please contact

Mr. Võ Thành Nhân: 301-257-8496
Ms. Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Mr. Cõng Tùng: 202-656-8438

Announcement (Vietnamese)

Nhằm mục đích hổ trợ đến những gia đình người Việt đồng hương vùng Thủ Đô HTĐ lâm vào gia cảnh kinh tế khốn khó vì đại dịch Trung Cộng-Vũ Hán, còn gọi là COVID-19,   tổ chức bất vụ lợi “Kimmy Duong Foundation” với sự hợp tác của Nhà Việt-Nam, Hệ Thống Truyền Hình, Truyền Thanh VATV, VietDC Radio, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt-Nam Hải Ngoại, Hoa-Thịnh-Đốn Việt Báo, sẽ thực hiện chương trình trợ cấp sau đây:

 1. Số gia đình được trợ cấp: 50 gia đình, ưu tiên theo thứ tư nộp đơn.
 2. Số tiền trợ cấp cho mỗi gia đình: $1,000.00
 3. Điều kiện hợp lệ:
 • Gia trưởng làm việc với mức lương mỗi giờ tối thiểu và đang bị mất việc vì nạn dich.
 • Cư dân hiện cư ngụ và làm việc trong vùng Hoa-Thịnh-Đốn (Virginia, Maryland & DC)
 1. Thủ tục nộp đơn:
 • Xin cung cấp những giấy tờ sau đây:

Thơ đứng tên bởi gia trưởng cho biết tình trạng gia cảnh và số thành viện trong gia đình, số con vị thành niên (dưới 18 tuổi) hiện sống cùng với gia đình

 1. Phó bản biên nhận tiền lương được lãnh tháng cuối cùng (paystub) chứng tỏ làm việc với mức lương tối thiểu mỗi giờ (minimum hourly rate)
 2. Chứng nhận bị mất việc vì tình trạng bệnh dịch Trung Cộng- Vũ Hán
 3. 2 thơ giới thiệu tình trạng gia cảnh với tên người giới thiệu, địa chỉ nhà, địa chỉ điện thư (email address) và số phone.
 • Phương cách Nộp Đơn:
 • Bằng Computer xin vào trang mạng
 • Hoặc gởi email đến kimmy.duong@thekimmyduongfoundation.org
 • Hoặc Gửi bằng bưu điện về địa chỉ:
  VATV
  Attn: Quỹ Yểm Trợ Dịch COVID-19
  6329 Arlington Blvd., Unit B
  Falls Church, VA 22044
 • Hạn chót nộp đơn: 04/10/20

           (Nếu gửi bằng bưu điện, sẽ căn cứ ngày gửi theo dấu bưu điện)

 1. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Ông Võ Thành Nhân: 301-257-8496
Cô Lê Thị Nhị: 240-401-8698
Ông Công Tùng: 202-656-8438

Review Panel:

 • Võ Thành Nhân
 • Nguyễn Thành Công
 • Lê Thị Nhị
 • Công Tùng
 • Nguyễn Q. Vinh

 

Thank you for visiting.  This program is no longer available.